Baza poreskih grupa se dobija pozivom iz Glavne forme, klikom na ikonicu Opcije - 10.1 i odabirom pod-menija Poreske grupe.Tarifni sistem u okviru PosMarket aplikacije je organizovan na takav način da je moguće definisati proizvoljan broj Poreskih grupa.


Artikal, pri definisanju, se pridružuje određenoj Poreskoj grupi.


Poreska grupa je kompozitnog tipa i sastoji se od tri kategorije poreza.


Kategorije poreza mogu biti: Akcize, Porezi na totale i PDV


Svaka kategorija poreza može imati jednu, više ili ni jednu priključenu Poresku stopu.


Ovo pravilo važi isključivo za kategorije Akciza i Poreza na totale, dok je za kategoriju PDV-a, obavezna makar jedna PDV stopa.


Pravilo primene kategorija poreza je identično primeni poreskih stopa pri fiskalizaciji od strane PFR-a, i to:

  1. Prvo se primenjuju Akcize u apsolutnim vrednostima po sledećem pravilu
    1. Definisana vrednost Akcize se deli sa masom proizvoda radi dobijanja jedinačne Akcize
    2. Dobijena jedinačna vrednost Akcize se množi sa ukupno prodatom količinom
  2. Dobijena akciza se oduzima od ukupne vrednosti prodatog artikla i dobija se Osnovica1
  3. Osnovica1 se množi sa pojedinačno definisanim stopama Poreza na totale i deli sa zbirom svih procenata na totale uvećanim za 100
  4. Dobijeni ukupni Porez na totale se oduzima od Osnovice1 i dobija se Osnovica2
  5. Osnovica2 se množi sa pojedinačo definisanim stopama PDV-a i deli sa zbirom svih procenata PDV-a uvećanim za 100


Akcione ikonice:

Unos

Ispravka

Brisanje


Sva tri tipa ikonica su kontekstno vezene za tip akcije koji se sprovodi, gornje desno ikonice su povezane sa editovanjem samih Poreskih grupa, dok su donje tri grupe ikonica vezane za kategorije poreza povezane sa odabranom Poreskom grupom.


Samo važeće Poreske stope se mogu priključiti pripadajućoj kategoriji poreza.


U Akciznu grupu se mogu dodati samo Poreske stope tipa – AmountPerQuantity 

U Poreze na totale se mogu dodati Poreske stope tipa – TaxOnTotal 

U PDV grupu se mogu dodati Poreske stope tipa – TaxOnNet 


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator