Baza artikala se dobija pozivom iz Glavne forme, klikom na ikonicu Opcije - 10.1 i odabirom pod-menija Artikli.


Forma za manipulaciju artikala


Legenda:


Polje za pretragu artikala: šifra / barkod / kombinatorika naziva


Ikonica za pretragu


Komandne ikonice: Unos, Ispravka i Brisanje


Ikonica za definisinje multi-barkodova


Komandne ikonice za Uvoz / Izvoz artikala


Forma za editovanje artikla

Šifra

Šifra artikla je striktno 6 cifara.

Operater može uneti prefiks šifre u rasponu od 0 do 5 cifara, na osnovu čega će aplikacija dodeliti prvu slobodnu šifru u okviru zadatog prefiksa.

Ukoliko Operater unese svih 6 cifara, aplikacija će prihvatiti unete cifre kao šifru artikla.

Ukoliko se ne unese prefiks, prva slobodna šifra se generiše na 6-cifarskom nivou.

Šifra artikla je jedinstvena za svaki artikal, dva i više artikala ne mogu imati istu šifru.


Naziv

Naziv artikla se unosi kao niz alfanumerika, u rasponu minimalne dužine 1 i maksimalne dužine 100.

Naziv artikla je jedinstven za svaki artikal, CaseInsensitive, dva i više artikala ne mogu imati isti naziv.


Barkod

Barkod artikla ukoliko postoji, ako se unese, biće definisan kao primarni barkod tog artikla


Jedinica mere

Jedinica mere artikla, gde je specijalna jedinica mere Kom (Komad) rezervisana za one artikle koji se ne mogu prodavati na decimalne količine.


Tarifa

Tarifa, jedna od Poreskih grupa, opisanih u odeljku Poreske grupe.


Cena

Jedinačna cena artikla, maloprodajna cena tj. krajnja cena ka potrošaču sa svim uračunatim porezima.


Izmena cene

Izmena cena, ako je štiklirano, artikal nema fiksnu cenu i pri prodaji zahteva eksplicitni unos nove ili zadržavanje postojeće cene, u suprotnom, cena artikla je fiksna.


Status

Status artikla, ako je štiklirano, artikal se može prodavati, u suprotnom artikal ima zabranu prodaje.


Primeri

Primer za uneti prefiks: 01, program će odrediti prvu slobodnu šifru kao 010001

Primer za uneti prefiks: 090, program će odrediti prvu slobodnu šifru kao 090001

Primer bez prefiksa: program će odrediti prvu slobodnu šifru kao 000001

Primer sa unetih 6 cifara: 025658, program će prihvatiti unete cifre kao novu šifru 025658

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer