Relevantni podaci dobijeni od PFR-a pri fiskalizaciji računa, koji se trajno čuvaju u bazi podataka


 1. UID Klijentovog bezbednosnog elementa (zahtevaoca) – requestedBy
 2. UID PFR-ovog bezbednosnog elementa (potpisnika) – signedBy
 3. Datum i vreme fiskalizacije - sdcDateTime
 4. Brojač tipa računa – invoiceCounter
 5. Tip računa – invoiceCounterExtension
 6. Broj računa - invoiceNumber
 7. URL za proveru fiskalizovanog računa – verificationUrl
 8. Ukupni brojač računa (potpisnika) – totalCounter
 9. Brojač tipa računa (potpisnika) – transactionTypeCounter
 10. Ukupan iznos računa – totalAmount
 11. Listu obračunatih poreskih stopa (oznaka i iznosa) dobijenih fiskalizacijom računa – taxItems, sa zaokruženjem dobijenih iznosa na dve decimale, tako što se druga decimala uvećava za 1 ako je naredna (treća decimala) >= 5, odnosno ostaje ista ako je naredna (treća decimala) < 5
 12. Naziv poreskog obveznika – bussinesName
 13. Naziv poslovnice – locationName
 14. Adresa poslovnice – address
 15. Opština poslovnice – district 
 16. PIB Poreskog obveznika - tin
 17. Aktuelnu verziju primenjenih poreskih stopa – taxGroupRevision 
 18. Verziju odobrenog PFR uređaja - mrc


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation