Poziv procedure za refundaciju (prečica Ctrl+S) omogućuje Operateru pronalaženje željene transakcije, kako bi izvršio njenu refundaciju, kao na slici:


Legenda:

Filter pretrage:

Kasir – ID Operatera ili svi operateri

Period – Datumski okvir pregleda

Tip – Tip transakcije

VD – Vrsta dokumeta za željeni tip transakcije i način refundacije

Traži - Izvršenje pretrage po zadatom kriterijumu


Skeniraj račun - Mogućnost pronalaženja računa očitavanjem QR koda sa odštampanog računa


Odaberi – Odabir računa za refundacijuPrilikom prikaza traženih računa za refundaciju, program će na tabeli header-a (tabela sa crvenom pozadinom) prikazati račune sa originalinm iznosom (Iznos), prethodno izvršenim refundacijama (Storno) i kolonom sa preostalim iznosom za refundaciju (Razlika).

Odabir računa za refundaciju je moguć samo za račune koji u koloni Razlika imaju vrednost > 0 (preostali iznos za refundaciju je veći od nule).


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents