Glavna forma sadrži sekciju 15, akcije, kao na slici:Akcije se biraju odabirom sa padajuće liste i klikom na dugme „Izvrši“Akcije:

Pregled izdatih računa,

Refundacija računa,

Preuzimanje stavki sa predračuna

Izdavanje Konačnog računa po osnovu avansnog iskorišćenja


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator