Pregled izdatih računa (ili prečica na tastaturi Ctrl+R) omogućuje Operateru uvid u sve prethodno izdate račune, kao na slici:


Legenda:

Filter pretrage:

Kasir – ID Operatera ili svi operateri

Period – Datumski okvir pregleda

Tip – Tip transakcije

Vrsta – Vrsta transakcije

VD – Vrsta dokumenta vezana za Tip/Vrstu transakcije

Ident – Vrsta identiteta kupca / Id identifikacije

Traži – Izvršenje pretrage po zadatom kriterijumu


Dodatne opcije po dokumentu/ima

Opcije


Ponovi štampu - Reprint računa (ponovna štampa)

Prikaži izgled – Prikaz fiskalnog računa na ekranu

Prikaži QR – Prikaz QR koda odabranog računa

Napravi fiskalnu kopiju – Pravljenje fiskalne kopije računa

Rekapitulacija / Specifikacija – Štampa rekapitulacije / specifikacije grupe računa
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator