Navigacioni tasteri:


Strelica Gore – Pomeranje pokazivača za jedno mesto naviše

Strelica Dole – Pomeranje pokazivača za jedno mesto naniže


PageUp – Pomeranje jedne strane naviše

PageDown – Pomeranje jedne strane naniže


Ctrl+PageUp – Pomeranje na vrh

Ctrl+PageDown – Pomeranje na dno


Tasteri namenji uređivanju količina:


NumPad + – Inkrementalno dodavanje količine za +1

NumPad - – Inkrementalno oduzimanje količine za -1

F10 – Izmena količine


Brisanje artikala:


DEL – Brisanje stavke (transakcije)

Shift+DEL – Brisanje svih stavki (poništavnje svih transakcija započetog računa)


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework