Lista grešaka koju PosMarket aplikacija može dobiti od PFR uređaja


Info kodovi: nivo – 0

Kod

Opis

Akcija

0000

Komanda izvršena bez upozorenja i grešaka

Bez akcije, sve OK

0100

Uneti PIN kod je ispravan

Bez akcije, sve OK

0210

Internet veza je dostupna

Bez akcije, sve OK

0220

Internet veza nije dostupna

Nikada se ne može desiti


Upozorenja: nivo – 1

Kod

Opis

Akcija

1100

Memorija 90% popunjena

PFR uređaj treba isprazniti

1300

Pametna kartica nije prisutna

Ubaciti pametnu karticu

1400

Slanje podataka neophodno

PFR uređaj mora poslati podatke

1500

Zahteva se PIN kod

PIN kod je neophodno uneti

1999

Nedefinisano upozorenje

Obavestiti nadležno lice


Greške: nivo – 2

Kod

Opis

Akcija

2100

Neispravan PIN

Uneti ispravan PIN kod

2110

Kartica zaključana

Obavestiti nadležno lice

2210

Bezbednosni element je zaključan

Obavestiti nadležno lice

2220

Komunikacija sa bezbednosnim elementom nije moguća

Obavestiti nadležno lice

2230

Pogrešan protokol sa bezbednosnim elementom

Obavestiti nadležno lice

2310

Pogrešna tarifna stopa

Proveriti Tarifnu grupu artikla i pridodate  Tarifne stope

2400

PFR uređaj nije kompletno konfigurisan

Obavestiti nadležno lice

2800

Nedostaje parametar označen kao zahtevan

Obavestiti nadležno lice

2801

Dužina parametra je veća od očekivane

Obavestiti nadležno lice

2802

Dužina parametra je manja od očekivane

Obavestiti nadležno lice

2803

Dužina parametra je manja ili veća od očekivane

Obavestiti nadležno lice

2804

Vrednost parametra van predviđenog okvira

Obavestiti nadležno lice

2805

Polje sadrži pogrešnu vrednost

Obavestiti nadležno lice

2806

Pogrešan format podatka

Obavestiti nadležno lice

2807

Lista stavki ili poreskih grupa mora imati makar jedan element

Obavestiti nadležno lice

2808

Lista predugačka

Obavestiti nadležno lice


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books