Informacije o Programu se dobijaju pozivom iz Glavne forme, klikom na ikonicu Opcije - 10.1 i odabirom pod-menija O Programu.


Naziv aplikacije

Aktuelna verzija u formatu (major.minor.build)

Serijski broj aplikacijeNaziv Proizvođača

Mesto Proizvođača

e-mail Proizvođača


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework